Test BHP dla szkolenia okresowego BHP on-line.

Testy BHP dla szkolenia okresowego online

Nazwa szkolenia, kursu testu Tryb nauczania Dostępność Zaświadczenie Język kursu Link
Test i kurs bhp online dla pracowników administracyjno biurowych dostęp online, tryb zdalny 24h/7 wersja językowa:
polska i angielska
  szczegóły
Test i kurs bhp online dla pracodawców i osób kierujących pracownikami dostęp online, tryb zdalny 24h/7 wersja językowa:
polska i angielska
  szczegóły
Test i kurs bhp dla Służby BHP - odnowienie uprawnień" dostęp online, tryb zdalny 24h/7 wersja językowa:
polska i angielska
szczegóły
Test i kurs bhp dla Lekarzy i Służby zdrowia dostęp online, tryb zdalny 24h/7 wersja językowa:
polska i angielska
  szczegóły
Test i kurs bhp dla Nauczycieli, pracowników oświaty, opiekunów dostęp online, tryb zdalny 24h/7 wersja językowa:
polska i angielska
  szczegóły
Test i kurs Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dostęp online, tryb zdalny 24h/7 wersja językowa:
polska i angielska
  szczegóły

Szkolenia i kursy BHP online

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy każde szkolenie okresowe BHP powinno kończyć się egzaminem.

Ma to na celu upewnienie się, że pracownik posiada dostateczną wiedzę, aby wykonywać swoje obowiązki w sposób bezpieczny. Ustawodawca nie określił jednak formy, w jakiej ta wiedza ma być sprawdzona. Najczęściej wybierane są testy BHP. Zawarte w testach BHP pytania i odpowiedzi w sposób łatwy, szybki i bezstresowy ten poziom wiadomości sprawdzą. Aby zdać egzamin i tym samym uzyskać zaświadczenie, wystarczy zaznaczyć w teście odpowiedź prawidłową. Niezaprzeczalnym plusem egzaminów BHP przez internet jest to, że wyniki są natychmiast. Jeżeli uczestnik szkolenia będzie znał odpowiedzi na pytania, to może kurs e-learningowy pominąć w całości lub części.

Uzyskane przez niego zaświadczenie będzie potwierdzeniem posiadanej wiedzy. Dokument ten powinien być wpięty do akt osobowych pracownika. Uchroni to pracodawcę przed karami nałożonymi podczas niezapowiedzianej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Pytania i odpowiedzi  na egzamin BHP na przykładzie szkolenia BHP dla pracodawców i kierujacych pracownikami.

Przykładowe pytania i odpowiedzi do testu BHP online

Młodocianemu przysługuje w każdym tygodniu prawo do nieprzerwanego odpoczynku w ilości:

 1. 48 godzin, włączając w to niedzielę

 2. 48 godzin w dowolnym okresie tygodnia

 3. 60 godzin, włączając w to niedzielę

2. Do podstawowych obowiązków osób kierujących pracownikami należy:

 1. Wykonywanie pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy

 2. Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy

 3. Branie udziału w szkoleniu i instruktażu z zakresu bezpieczeństwa i higieny

3. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, dla zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza,  powinny posiadać co najmniej:

 1. Wentylację grawitacyjną lub mechaniczną

 2. Tylko otwierane okna

 3. Otwierane okna i możliwość wietrzenia przez drzwi

4. Które maszyny i urządzenia winny mieć instrukcje bezpiecznej obsługi?

 1. Wyłącznie maszyny i urządzenia w zakładach produkcyjnych

 2. Wszystkie maszyny i urządzenia

 3. Tylko maszyny i urządzenia stanowiące największe zagrożenie wypadkowe

5. Natężenie oświetlenia na stanowisku pracy uzależnia się od:

 1. Charakteru, rodzaju i dokładności wykonywanej pracy

 2. Sprawności wzroku pracownika

 3. Czasu pracy

6. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny  pracy:

 1. Przed dopuszczeniem go do pracy

 2. Do jednego miesiąca od dnia podjęcia pracy

 3. Do trzech miesięcy od dnia podjęcia pracy

7. Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi środki ochrony indywidualnej:

 1. Które uzyskały wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa

 2. Które uzyskały wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa lub posiadają deklarację zgodności

 3. Które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odpowiednich przepisach i oznaczone są znakiem „CE”

8. Rodzaje środków ochrony indywidualnej, których stosowanie na stanowiskach pracy jest niezbędne,  ustala:

 1. Pracownik służby bhp

 2. Pracodawca

 3. Pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub przedstawicielstwem Pracowników

9. Za wykroczenia przeciwko prawom pracownika inspektor pracy może ukarać pracodawcę:

 1. Skierowaniem sprawy do prokuratora

 2. Mandatem

 3. Skierowaniem sprawy do Kolegium ds. Wykroczeń przy Wojewodzie


W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu
Krzysztof Trześniewski

Opiekun klienta- instruktor
BHP, PPOŻ, KPP

Tel.: 602 404 993
Email: szkolenia@icebhp.pl


Internetowe Centrum Edukacji BHP i PPOŻ

02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 47/10

godziny pracy biura
poniedziałek - piątek 08:00-16:00
Zaufali Nam