Pracownik IT - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne

1 . Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje:

2 . Podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego przerwy w pracy powinny wynosić:

3 . W pomieszczeniu biurowym temperatura powietrza nie może być niższa niż:

4 . Zatrudnianie kobiet przy pracach wzbronionych jest:

5 . Okresowym badaniom lekarskim podlegają:

6 . Przystosowaniem maszyn, urządzeń, narzędzi pracy i stanowisk pracy oraz środowiska do anatomicznych i psychofizycznych cech i możliwości człowieka zajmuje się:

7 . Zgodnie z zaleceniem lekarza pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi pracującemu co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy przy monitorze ekranowym:

8 . Pracownik na stanowisku pracy wyposażonym w monitor ekranowy powinien mieć zapewnione natężenie oświetlenia światłem elektrycznym nie niższe niż:

9 . Odległość między sąsiednimi monitorami powinna wynosić:

10 . Poziom natężenia oświetlenia na stanowiskach komputerowych nie powinien być mniejszy niż: