Wychowawca w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne

1 . Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje:

2 . Wypadek przy pracy to każde zdarzenie:

3 . Okresowym badaniom lekarskim podlegają:

4 . Co to jest ryzyko zawodowe?

5 . Wpływy z kar pieniężnych można przeznaczyć:

6 . Do czynników psychofizycznych środowiska pracy zaliczamy:

7 . Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop przysługuje pracownikowi:

8 . Temperatura pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia powinna wynosić co najmniej:

9 . Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej ponosi:

10 . Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego powinien być sprawdzany: