Dyrektor Szkoły - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne

1 . Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje:

2 . Okresowym badaniom lekarskim podlegają:

3 . O urlop na poratowanie zdrowia może starać się nauczyciel, którego staż pracy w szkole wynosi co najmniej:

4 . Temperatura pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia szkolne powinna wynosić co najmniej:

5 . Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają:

6 . Co to jest ryzyko zawodowe?

7 . Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole ponosi:

8 . Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego powinien być sprawdzany:

9 . Dyrektor może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:

10 . Dyrektor dokonuje kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, co najmniej: