Pracodawca i Kadra Kierownicza w Żłobkach i Przedszkolach - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne

1 . Za stan bezpieczeństwa w zakładzie pracy odpowiada:

2 . Okresowym badaniom lekarskim podlegają:

3 . Temperatura pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia szkolne powinna wynosić co najmniej:

4 . Co to jest ryzyko zawodowe?

5 . Do czynników psychofizycznych środowiska pracy zaliczamy:

6 . Dopuszczalna norma dźwigania ciężarów przez kobiety, przy pracy stałej wynosi:

7 . Jeśli kobieta karmiąca dziecko piersią pracuje 8 godzin dziennie, ma prawo do:

8 . Dyrektor może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:

9 . Najwyższe dopuszczalne natężenie hałasu to:

10 . Kto jest obowiązany stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy?