Higienistka dentystyczna - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne

1 . Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje:

2 . Zatrudnianie kobiet przy pracach wzbronionych jest:

3 . Okresowym badaniom lekarskim podlegają:

4 . Zgodnie z art. 2378 paragraf 1 rodzaje środków ochrony indywidualnej, których stosowanie na stanowiskach pracy jest niezbędne, ustala:

5 . Podstawowym obowiązkiem pracownika określonym w Kodeksie Pracy jest:

6 . Za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej:

7 . Kto ustala uszczerbek na zdrowiu będący wynikiem wypadku przy pracy:

8 . Kto jest obowiązany stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy?

9 . Jaka przyczyna wypadku przy pracy wyklucza możliwość otrzymania świadczeń powypadkowych przez poszkodowanego ?

10 . Koszty badań lekarskich ponoszą: