Pracodawca Wykonujący Zadania BHP - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne

1 . Za stan bezpieczeństwa w zakładzie pracy odpowiada:

2 . Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje:

3 . Zatrudnianie kobiet przy pracach wzbronionych jest:

4 . Które maszyny i urządzenia winny mieć instrukcje bezpiecznej obsługi?

5 . Natężenie oświetlenia na stanowisku pracy uzależnia się od:

6 . Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

7 . Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi środki ochrony indywidualnej:

8 . Zgodnie z art. 2378 paragraf 1 rodzaje środków ochrony indywidualnej, których stosowanie na stanowiskach pracy jest niezbędne, ustala:

9 . Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze są przydzielane pracownikom:

10 . Jakie sankcje grożą pracownikom za nieprzestrzeganie przepisów bhp: