Nauczyciel i Wykładowca Akademicki - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne

1 . Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelni odpowiada:

2 . Rektor może czasowo zawiesić zajęcia w uczelni, jeżeli w salach temperatura wynosi poniżej:

3 . Nauczycielowi szkoły wyższej przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze:

4 . Nauczyciele szkoły wyższej zatrudnieni są na podstawie:

5 . Nauczyciel szkoły wyższej posiadający co najmniej stopień naukowy doktora może otrzymać płatny urlop naukowy, nie częściej niż:

6 . Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi/ nauczycielowi:

7 . O urlop dla poratowania zdrowia nauczyciel szkoły wyższej może starać się po przepracowaniu w uczelni co najmniej:

8 . Stan techniczny maszyn, urządzeń, ogólny stan laboratorium, warsztatu lub pracowni specjalistycznej powinien być sprawdzany:

9 . Ewidencję wypadków studentów, którym ulegli podczas zajęć organizowanych przez uczelnię prowadzi:

10 . Za bezpieczeństwo studentów i doktorantów w czasie prowadzenia zajęć dydaktycznych odpowiada/ją: