Pielęgniarka i Personel Medyczny - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne

1 . Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje:

2 . Okresowym badaniom lekarskim podlegają:

3 . Zgodnie z art. 2378 paragraf 1 rodzaje środków ochrony indywidualnej, których stosowanie na stanowiskach pracy jest niezbędne, ustala:

4 . Podstawowa norma czasu pracy w wymiarze 7 godzin 35 minut na dobę dotyczy:

5 . Promieniowanie jonizujące, na które narażeni są pracownicy placówek medycznych zalicza się do:

6 . Przed każdym kontaktem z pacjentem, z krwią i płynami ustrojowymi personel medyczny powinien:

7 . Natężenie oświetlenia w gabinetach lekarskich nie powinno być mniejsze niż:

8 . Jedną z podstawowych metod profilaktyki zakażeń szpitalnych jest:

9 . Podczas ekspozycji na promieniowanie laserowe najbardziej narażonym narządem są:

10 . Za każdą godzinę pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych, pracownikowi pełniącemu dyżur medyczny przysługuje wynagrodzenie w wysokości: