Kadra Kierownicza (praca zdalna) - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne

1 . Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje:

2 . Zatrudnianie kobiet przy pracach wzbronionych jest:

3 . Na każdego pracownika, jednocześnie zatrudnionego w pomieszczeniu pracy, powinno przypadać co najmniej:

4 . Dopuszczalna norma dźwigania ciężarów przez dorosłych mężczyzn, przy pracy stałej, wynosi:

5 . Młodocianemu przysługuje w każdym tygodniu prawo do nieprzerwanego odpoczynku w ilości:

6 . Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, dla zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza, powinny posiadać co najmniej:

7 . Które maszyny i urządzenia winny mieć instrukcje bezpiecznej obsługi?

8 . Natężenie oświetlenia na stanowisku pracy uzależnia się od:

9 . Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

10 . Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi środki ochrony indywidualnej: