Terminy szkoleń BHP: Jakie są obowiązki pracodawcy i pracowników?

Bezpieczeństwo i higiena pracy to kluczowe zagadnienia we wszystkich branżach i sektorach gospodarki. Aby zapewnić bezpieczne warunki pracy oraz minimalizować ryzyko wypadków, pracodawcy zobowiązani są do organizacji szkoleń BHP dla swoich pracowników. Jednak, zgodnie z przepisami prawa pracy, istnieją określone terminy, w których te szkolenia powinny być przeprowadzane. Oto kilka istotnych informacji na ten temat.

Szkolenia BHP: Obowiązki pracodawcy

Zgodnie z polskim prawem pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom odpowiednie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Terminy tych szkoleń są ściśle określone, zarówno dla nowo zatrudnionych pracowników, jak i dla pracowników już zatrudnionych.

 1. Szkolenie wstępne: Każdy nowo zatrudniony pracownik powinien przejść szkolenie wstępne z BHP przed rozpoczęciem pracy. Termin przeprowadzenia tego szkolenia powinien być jak najbliższy do daty rozpoczęcia pracy, aby nowy pracownik był świadomy zagrożeń związanych z jego stanowiskiem. Szkolenie to przechodzi sie jednorazowo w danym zakładzie pracy.

 2. Szkolenie okresowe: Poza szkoleniem wstępnym, pracownik powinien regularnie uczestniczyć w szkoleniach okresowych z BHP. Terminy tych szkoleń są zazwyczaj ustalane przez pracodawcę i zależą od rodzaju pracy oraz ryzyka zawodowego.
  - Pierwsze szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami powinno odbyć się w ciągu pierwszych 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Natomiast dla pozostałych pracowników termin ten wydłuża się do 12 miesięcy.
  - Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, szkolenia powinny odbywać się co 3 lata.
  - Dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, pracowników inżynieryjno-technicznych, pracowników służby BHP oraz osób wykonujących zadania tej służby, a także dla pracowników narażonych na szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne czynniki, termin szkolenia okresowego wynosi 5 lat.
  - Dla pracowników administracyjno-biurowych termin szkolenia okresowego przypada co 6 lat.

 3. Szkolenia specjalistyczne: W niektórych przypadkach, na przykład przy pracy na wysokościach czy obsłudze maszyn, pracownik może być zobowiązany do uczestnictwa w szkoleniach specjalistycznych z BHP. Terminy tych szkoleń również są określane indywidualnie, z uwzględnieniem konkretnych wymagań zawodowych.

Obowiązki pracowników

Podobnie jak pracodawcy, pracownicy również mają obowiązki związane ze szkoleniami BHP. Przede wszystkim muszą oni uczestniczyć w szkoleniach zgodnie z ustalonymi terminami oraz aktywnie uczestniczyć w nich, przyswajając nową wiedzę i umiejętności.

Terminy szkoleń BHP są ściśle określone przepisami prawa pracy i stanowią istotny element zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy. Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy mają obowiązek przestrzegania tych terminów oraz aktywnego uczestnictwa w szkoleniach. Dlatego ważne jest, aby zarówno pracodawcy, jak i pracownicy, mieli świadomość swoich obowiązków i działań w zakresie szkoleń BHP.

Oferta szkoleń


ICE BHP
Internetowe Centrum Edukacji

Anna Sołtys
Koordynator ds. szkoleń, opiekun klienta
Tel:602 404 993
Email: szkolenia@icebhp.pl