Baza Wiedzy


Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w dziedzinie szkoleń BHP.
Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie skontaktuj się z nami

Wymienia się dwa rodzaje szkoleń z zakresu bhp, a mianowicie szkolenia wstępne, a także o charakterze okresowym. Pierwsze z wymienionych obejmuje instruktaż ogólny i stanowiskowy. Takie szkolenie skierowane jest do nowego pracownika przed objęciem przez niego nowych obowiązków. Szkolenia okresowe zgodnie z określeniem przeprowadzane są co pewien okres.
Pierwszy kurs tego typu przeznaczony dla zatrudniających oraz pracowników pełniących funkcje kierownicze powinien zostać przeprowadzony do 6 miesięcy od chwili podjęcia obowiązków służbowych. W przypadku pozostałej grupy osób szkolenie takie musi zostać przeprowadzone w okresie do 12 miesięcy.
Kolejne kształcenie o charakterze okresowym powinno być przeprowadzane zgodnie z następującymi terminami:
 • do 3 lat - pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,
 • do 5 lat - pracodawcy oraz osoby pełniące funkcje kierownicze, pracownicy inżynieryjno-techniczni, świadczący służbę bhp i osoby wykonujące jej zadania, a także osoby pełniące obowiązki, które związane są z niebezpieczeństwem obecności czynników szkodliwych dla organizmu, uciążliwych albo niebezpiecznych lub z odpowiedzialnością w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • do 6 lat - osoby zatrudnione w administracji.
Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym szkoleń bhp określa się cztery formy, w jakich zorganizowany może być kurs o charakterze okresowym dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy. Wymienia się zatem:
 • instruktaż - jest to szkolenie trwające nie krócej niż 2 godziny dydaktyczne, które zapewnia zdobycie, modyfikowanie albo też uzupełnianie kompetencji oraz wiedzy związanej z wykonywaniem obowiązków i postępowaniem w organizacji zgodnie z normami oraz wytycznymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • kurs - szkolenie, które trwa nie krócej niż 15 godzin dydaktycznych, złożony z ćwiczeń o charakterze teoretycznym i praktycznym zapewniający zdobycie, modyfikowanie albo uzupełnienie kompetencji oraz wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • seminarium - rodzaj kursu, którego czas przebiegu nie powinien być krótszy niż 5 godzin dydaktycznych dającego możliwość zdobycia, modyfikowania albo uzupełniania kompetencji oraz wiedzy dotyczącej zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • samokształcenie kierowane - taki rodzaj szkolenia, który umożliwia zdobycie, modyfikowanie albo uzupełnienie kompetencji oraz wiedzy dotyczącej bhp, z wykorzystaniem źródeł dostarczonych przez realizatora, przy użyciu internetu oraz poczty z równoczesnym umożliwieniem konsultacji z osobami, które spełniają wymagania stawiane prowadzącym.

 

Formy w jakich powinny być organizowane szkolenia z podziałem dla poszczególnych stanowisk pracy prezentują się następująco:
 • Pracownicy administracyjno-biurowi i inni wykonujący obowiązki służbowe, które narażają na czynniki o charakterze szkodliwym dla organizmu człowieka, uciążliwym, a ponadto niebezpiecznym  lub z odpowiedzialnością dotyczącą bhp - kurs, seminarium albo samokształcenie kierowane.
 • Pracodawcy oraz osoby pełniące funkcje kierownicze - seminarium, kurs, samokształcenie kierowane.
 • Pracownicy inżynieryjno-techniczni - kurs, szkolenie albo samokształcenie kierowane.
 • Pracownicy służby bhp oraz inni świadczący zadania z jej zakresu - seminarium, kurs albo samokształcenie kierowane.
 • Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach o charakterze robotniczym - instruktaż.
 • Pracownicy wykonujący zadania z zakresu służby bezpieczeństwa i higieny pracy - seminarium albo kurs.

- 30%
43

30

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracowników administracyjno - biurowych

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników biurowych.


W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu
Marta Weiner
Szkolenia BHP i PPOŻ online
Tel.: 602 404 993
Email: [email protected]

Zgodnie z przepisami pracodawca uprawniony jest do prowadzenia szkolenia wstępnego ogólnego.

Powyżej określone uprawnienia mają swoje źródło w zapisach rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 r. nr 180, poz. 1860). Uwzględniając te przepisy, kurs o charakterze wstępnym ogólnym (instruktaż ogólny) prowadzony może być przez:

 • pracownika należącego do służby bhp,
 • osobę, która realizuje funkcje z jej zakresu,
 • pracodawcę samodzielnie świadczącego takie działania,
 • osobę wyznaczoną przez zatrudniającego posiadającą kompetencję, a także wiedzę dającą możliwość na prawidłowe wykonanie harmonogramu instruktażu, która dysponuje świadectwem potwierdzającym ukończenie wymaganego kształcenia dotyczącego zagadnień bhp.

Pracodawca uprawniony do przeprowadzenia szkolenia o charakterze wstępnym ogólnym musi dysponować świadectwem ukończenia kursu przeznaczonego dla przedsiębiorców realizujących funkcje służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 30%
360

252

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracodawców wykonujących zadania służby BHP

Zdobądź kwalifikacje do samodzielnego szkolenia pracowników

Rozporządzenie dotyczące bhp określa, że przedsiębiorca może prowadzić instruktaż o charakterze stanowiskowym. Zadanie może być wykonane pod warunkiem posiadania aktualnego szkolenia okresowego dla zatrudniających, które musi uwzględniać techniki prowadzenia instruktażu o określonym wyżej charakterze.
- 30%
64

45

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracodawców i kierujących pracownikami

Obowiązkowa aktualizacja wiadomości z zakresu BHP i PPOŻ.

Dla pracodawców, którzy pragną uzupełnić posiadaną przez siebie wiedzę oraz przygotować się w sposób merytoryczny do prowadzenia szkolenia dotyczącego stanowiska pracy przygotowaliśmy uzupełniający kurs z Metodyki instruktażu stanowiskowego.
30

Kurs:

Metodyka instruktażu stanowiskowego

Przygotowanie merytoryczne do prowadzenia instruktażu


W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu
Marta Weiner
Szkolenia BHP i PPOŻ online
Tel.: 602 404 993
Email: [email protected]

Internetowe szkolenia bhp spełniają wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 roku oraz uwzględniane są przez organizacje, które pełnią zadania nadzorujące oraz kontrolujące warunki pracy. Przepisy te pozwalają na zorganizowanie kursów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pod postacią samokształcenia kierowanego, z wykorzystaniem narzędzia internetowego 
Samokształcenie kierowane - jest narzędziem, które zapewnia zdobycie, modyfikowanie albo uzupełnianie kompetencji oraz wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy, z wykorzystaniem źródeł dydaktycznych dostarczonych przez realizatora kursu, szczególnie przy użyciu narzędzi internetowych, z równoczesnym umożliwieniem konsultacji z osobami, które spełniają wytyczne określone dla prowadzących.
Podkreślić należy jednak fakt, że internetowy kurs bhp obejmuje wyłącznie szkolenia o charakterze okresowym oraz dotyczy tylko pewnych grup zawodowych. Szkolenie tego typu nie może być wykorzystywane w stosunku do osób zatrudnionych na stanowiskach o charakterze robotniczym.

Organizacja, która zatrudnia więcej niż 100 osób, zobligowana jest do zorganizowania służby bhp. Świadczy ona zadania o charakterze doradczym oraz nadzorującym w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy. Natomiast organizacja skupiająca mniej niż 100 etatowców przekazuje realizacje funkcji dotyczących służby bhp osobie, która wykonuje inne zadania służbowe. Co więcej, zatrudniający może także indywidualnie świadczyć funkcje w aspekcie bhp w swoim przedsiębiorstwie. Jednakże, zobligowany jest w tej kwestii do spełnienia wytycznych, które w sposób bezpośredni określone zostały w zapisach Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 roku  (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.).

Uwzględniając treść art. 23711 Kodeksu Pracy, zatrudniający może indywidualnie wykonywać prace służby bezpieczeństwa i higieny pracy, gdy przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż:

1. Zgodnie z art. 23711 Kodeksu Pracy pracodawca może sam wykonywać zadania służby bhp, jeżeli

 • zatrudnia do 10 pracowników albo
 • zatrudnia do 50 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

2. Zatrudniający musi dysponować potwierdzeniem o ukończonym szkoleniu dla pracodawców realizujących prace służby bezpieczeństwa i higieny pracy (w formie seminarium albo kursu), a ponadto szkoleniu o charakterze okresowym, które obejmuje techniki prowadzenia szkolenia stanowiskowego. Podkreślić należy jednak fakt, że nie musi on dysponować wykształceniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia niezbędne są do indywidualnego prowadzenia przez niego kursu o charakterze wstępnym w formie instruktażu, który obejmuje zagadnienia ogólne oraz stanowiskowe.

Szkolenia mające charakter okresowy mogą zostać przygotowane jako kurs, samokształcenie kierowane albo seminarium.

Zapraszamy zatem do zaznajomienia się z prezentowaną przez nas ofertą szkoleń okresowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, które przeprowadzane są z wykorzystaniem skutecznego narzędzia internetowego, którym jest nowoczesna platforma szkoleniowa.

Lekarz zobligowany jest do przejścia przez szkolenie wstępne, które powinno zostać przeprowadzone w formie instruktażu przed przystąpieniem do pracy, a także szkolenie okresowe przeznaczone dla zatrudnionych w placówkach służby zdrowia. Szkolenie mające charakter okresowy może być realizowane jako seminarium, kurs bądź samokształcenie kierowane. O wyborze sposobu kształcenia decyduje organizator.

Lekarz współpracujący z innymi organizacjami może skorzystać z prawa zwolnienia z wymogu przejścia przez szkolenie okresowe. W tym aspekcie zobligowany jest jednak do przedłożenia aktualnego świadectwa potwierdzającego odbycie szkolenia u innego pracodawcy.

Oferujemy okresowe szkolenie bhp dla pracowników placówek służby zdrowia (w tym lekarzy), w formie samokształcenia kierowanego, z wykorzystaniem internetu. Szkolenie odbywać się będzie przy użyciu nowoczesnej platformy szkoleniowej, stworzonej specjalnie dla Państwa wygody.
- 30%
43

30

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracowników placówek służby zdrowia

Zasady BHP obowiazujące w placówkach służby zdrowia


W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu
Marta Weiner
Szkolenia BHP i PPOŻ online
Tel.: 602 404 993
Email: [email protected]

Organizacja zatrudniająca przynajmniej jedną osobę na podstawie umowy o pracę zobligowana jest do posiadania ukończonego szkolenia okresowego przeznaczonego dla przedsiębiorców oraz osób pełniących funkcje kierownicze. Szkolenie takie musi być odnawiane co 5 lat. Co więcej, zobowiązana jest do posiadania ukończonego szkolenia przeznaczonego dla lekarzy stomatologów.

- 30%
64

45

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracodawców i kierujących pracownikami

Obowiązkowa aktualizacja wiadomości z zakresu BHP i PPOŻ.

- 20%
40

32

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Lekarzy stomatologów

Program szkolenia dostosowany do rodzaju i warunków pracy

Obecność personelu wymaga od przedsiębiorcy zapewnienia pracownikom możliwości odbycia szkoleń obejmujących zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. Kształcenie takie prowadzone jest w formie szkolenia wstępnego oraz szkoleń okresowych. Szkolenie o charakterze wstępnym, obejmujące instruktaż ogólny oraz stanowiskowy odbywa nowa osoba przed przystąpieniem do pracy na określonym miejscu pełnienia zadań służbowych.

 

Organizacja, która zatrudnia na przykład asystentkę stomatologiczną, musi zorganizować takiej osobie możliwość poznania zagadnień instruktażu stanowiskowego, co pozwoli jej na poznanie czynników środowiskowych występujących na określonym stanowisku pracy, sposobów ochrony przed zagrożeniami, a także bezpiecznego pełnienia obowiązków. Dla uzupełniania posiadanej wiedzy albo lepszego przygotowania merytorycznego do przeprowadzania instruktażu stanowiskowego zatrudniający może w sposób dodatkowy odbyć prezentowany przez nas kurs Metodyki instruktażu stanowiskowego.

30

Kurs:

Metodyka instruktażu stanowiskowego

Przygotowanie merytoryczne do prowadzenia instruktażu

Po szkoleniu o charakterze wstępnym przedsiębiorca zobligowany jest do zapewnienia swoim pracownikom możliwość odbycia szkolenia okresowego obejmującego zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w zależności od pełnionego stanowiska, a więc:

 • pracownicy administracyjno-biurowi, na przykład rejestratorka medyczna, kadrowa muszą odbyć takie szkolenie w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od chwili przystąpienia do pracy (szkolenie odnawia się co 6 lat),

- 30%
43

30

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracowników administracyjno - biurowych

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników biurowych.

 • szkolenie dla osób zatrudnionych w placówkach służby zdrowia skierowane jest do takich pracowników jak asystentka stomatologiczna, higienistka, sterylizatorka, a także lekarz. Odbyć musi się w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od chwili przystąpienia do pracy. Szkolenie podlega odnowieniu co 5 lat, biorąc pod uwagę charakter pracy, który związany jest z narażeniem na obecność czynników szkodliwych dla organizmu, uciążliwych albo niebezpiecznych lub też z odpowiedzialnością w zakresie bhp.
- 30%
43

30

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracowników placówek służby zdrowia

Zasady BHP obowiazujące w placówkach służby zdrowia

Określone wymogi mają zastosowanie dla każdego lekarza zatrudniającego personel, niezależnie od posiadanej przez niego specjalizacji lekarskiej.


W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu
Marta Weiner
Szkolenia BHP i PPOŻ online
Tel.: 602 404 993
Email: [email protected]

Ginekolog, który współpracuje z rejestratorką medyczną na podstawie umowy o pracę (także każdą inną osobą), zobligowany jest do ukończenia szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla zatrudniających. Jako pracodawca musi on znać normy dotyczące ochrony pracy oraz bhp, dla prawidłowego wykonywania ciążących na nim zadań.

- 30%
64

45

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracodawców i kierujących pracownikami

Obowiązkowa aktualizacja wiadomości z zakresu BHP i PPOŻ.

Co więcej, lekarz ginekolog musi ukończyć szkolenie bhp o charakterze okresowym, które przeznaczone jest dla osób zatrudnionych w placówkach służby zdrowia (odnowienie co 5 lat).

- 30%
43

30

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracowników placówek służby zdrowia

Zasady BHP obowiazujące w placówkach służby zdrowia

Osoba zatrudniona na stanowisku rejestratorki medycznej w zakresie bhp musi mieć zapewnione odbycie:

 • szkolenia wstępnego - odbywa nowozatrudniony przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków służbowych, jako instruktaż obejmujący zagadnienia ogólne oraz stanowiskowe, podczas którego przedsiębiorca musi dostarczyć pracownikowi dane oraz instrukcje w zakresie pełnionego stanowiska albo wykonywanych obowiązków.
 • szkolenia okresowego adekwatne do rodzaju świadczonej pracy (w tym aspekcie jest to szkolenie przeznaczone dla pracowników biurowych).

- 30%
43

30

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracowników administracyjno - biurowych

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników biurowych.

Szkolenia prezentowane przez naszą firmę przeprowadzane są w formie samokształcenia kierowanego, z użyciem narzędzi internetowych, którym jest nowoczesna platforma e-learningowa.


W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu
Marta Weiner
Szkolenia BHP i PPOŻ online
Tel.: 602 404 993
Email: [email protected]

Osoby pełniące wyżej wskazane funkcje zakwalifikowane są do grupy pracowników o charakterze inżynieryjno-technicznym, w związku z tym muszą odbyć szkolenie przeznaczone dla takich właśnie osób. Jako obowiązkowe wymienia się tutaj szkolenie o charakterze wstępnym oraz okresowym.

Pierwsze z określonych jest kierowane do osoby nowozatrudnionej przed przystąpieniem do pełnienia nowych obowiązków służbowych. Odbywa się jako instruktaż obejmujący swoim zakresem zagadnienia ogólne, a także stanowiskowe.

Szkolenie okresowe następujące zaraz po szkoleniu wstępnym powinno odbyć się w tym przypadku w okresie do 12 miesięcy od chwili przystąpienia do zadań zawodowych. Następne szkolenia mające na celu aktualizację oraz uzupełnianie posiadanych kompetencji oraz wiedzy, powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

- 10%
46

41

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracowników inżynieryjno - technicznych

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy z zakresu BHP


W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu
Marta Weiner
Szkolenia BHP i PPOŻ online
Tel.: 602 404 993
Email: [email protected]

Zgodnie z przyjętą klasyfikacją jest to stanowisko o charakterze robotniczym. Szkolenia w zakresie bhp przeprowadzane są w tym przypadku jako instruktaż, z uwzględnieniem szczegółowego harmonogramu przygotowanego przez instytucje organizującą szkolenie.

Krawcowa pojawiająca się pierwszy raz w pracy musi wysłuchać zagadnień w ramach szkolenia wstępnego. Szkolenie takie obejmuje instruktaż o charakterze ogólnym i stanowiskowym. Kierowane są one do określonego stanowiska pracy w konkretnym przedsiębiorstwie.

Co więcej, w czasie do 12 miesięcy od przystąpienia do pełnienia obowiązków służbowych musi ona przejść także przez szkolenie okresowe przeznaczone dla osób realizujących zadania robotnicze. Odpowiednią formą dla tego typu szkoleń jest instruktaż, który odnawiany musi być co 3 lata.

Treść Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 roku jasno wskazuje, że instruktaż jest odpowiednią formą szkolenia bhp dla krawcowej. W związku z tym niedopuszczalne jest tutaj odbycie takiego szkolenia z wykorzystaniem innej formy.

 


W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu
Marta Weiner
Szkolenia BHP i PPOŻ online
Tel.: 602 404 993
Email: [email protected]

Szkolenie o charakterze wstępnym przeznaczone jest dla każdej osoby przychodzącej pierwszy raz do pracy. Obejmuje ono instruktaż według wytycznych przygotowanych dla występujących w firmie rodzajów stanowisk. Wymienia się tutaj 2 etapy, które obejmują swym zakresem instruktaż:

1. Instruktaż ogólny - wiedzę z zakresu bhp przekazuje osoba należąca do służby bezpieczeństwa i higieny pracy albo realizująca funkcje z zakresu określonej służby lub zatrudniający, który indywidualnie świadczy taką czynność. Przedsiębiorca ma uprawnienia do przeprowadzania instruktażu ogólnego pod warunkiem ukończenia szkolenia przeznaczonego dla zatrudniających realizujących czynności służby, stacjonarnego w formie seminarium albo kursu (szkolenie nie może być w tym przypadku przeprowadzone jako kurs online).

 

2. Instruktaż stanowiskowy - wiedzę przekazuje w tym przypadku przedsiębiorca albo określona przez niego osoba pełniąca funkcję kierowniczą, pod warunkiem, że dysponują one odpowiednimi kwalifikacjami oraz doświadczeniem zawodowym i przeszły przeszkolenie w aspekcie technik prowadzenia instruktażu o charakterze stanowiskowym. Pracodawca może przekazywać wiedzę w ramach instruktażu stanowiskowego pod warunkiem dysponowania aktualnym szkoleniem dla przedsiębiorców, z uwzględnieniem technik jego prowadzenia (można odnaleźć je poniżej).

30

Kurs:

Metodyka instruktażu stanowiskowego

Przygotowanie merytoryczne do prowadzenia instruktażu

Treść Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 roku (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.) określa, że szkolenie o charakterze wstępnym nie może być przeprowadzane jako samokształcenie kierowane z użyciem platformy e-learningowej. Takie podejście prezentuje ponadto Państwowa Inspekcja Pracy. Przeprowadzanie szkolenia wstępnego z wykorzystaniem narzędzi internetowych jest naruszeniem norm określonych w wyżej wymienionym Rozporządzeniu.

Organizowanie szkolenia wstępnego metodą e-learningową stanowi naruszenie przepisów wynikających z w/w Rozporządzenia.


W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu
Marta Weiner
Szkolenia BHP i PPOŻ online
Tel.: 602 404 993
Email: [email protected]

Wykonywanie obowiązków służbowych przed monitorem komputera zalicza się do pracy w warunkach szkodliwych. Odnosi się to przede wszystkim do kobiet będących w okresie ciąży. Treść Rozporządzenia Rady Ministrów obejmujące listę aktywności zawodowych o charakterze uciążliwym, niebezpiecznym albo szkodliwym dla takich kobiet oraz kobiet karmiących, uwzględnia przepisy w zakresie sposobu świadczenia pracy przed monitorem komputera.

Uwzględniając treść tego przepisu ciężarne, w ogólnym czasie pracy powyżej 8 godzin na dobę, nie mogą spędzić przed monitorem komputera jednorazowo dłużej niż 50 minut. Później musi odbyć się co najmniej 10-minutowa przerwa, która wliczana jest do czasu pełnienia obowiązków służbowych.

Specjaliści skupieni wokół Centralnego Instytutu Ochrony Pracy określają, że trudności wynikające z pracy przy monitorze komputera związane między innymi z obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego, można ograniczyć przez cykliczne przerwy. Podkreślają oni, że jest to korzystniejsze działanie niż skrócenie ogólnego czasu pracy w zmianie roboczej.

Treść ta jest zasadna od maja 2017 roku. Wcześniej Rozporządzenie regulowało, że wykonywanie pracy przed monitorem komputerowym ciężarnych nie może trwać dłużej niż 4 godziny na dobę. W związku z tym, gdy czas pracy był dłuższy niż 4 godziny, przedsiębiorca zobligowany był do zmiany warunków pracy na określonym stanowisku. Wiązało się to zatem ze skróceniem czasu pracy albo przeniesieniem na inne stanowisko.

Zapraszam do zapoznania się z innymi zagadnieniami opisanymi w zakładce FAQ.


W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu
Marta Weiner
Szkolenia BHP i PPOŻ online
Tel.: 602 404 993
Email: [email protected]Zaufali Nam